GOIBibjove

 

 

 

 

DECLARACIÓ D’ADHESIÓ AL PROGRAMA CARNET JOVE EUROPEU A LES ILLES BALEARS

Destinació

DIRECTOR DE L’INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

 

La vostra imatge virtual o fotografia.
Upload requirements
Que conec tots els aspectes del Programa del Carnet Jove Europeu a les Illes Balears, d’acord amb el Títol V del Decret 23/2018, de 6 de juliol, i accept subscriure l’entitat que represent a aquest Programa com entitat adherida, oferint els avantatges que s’especifiquen a continuació a les persones titulars del Carnet Jove Europeu (joves d’entre 12 i 30 anys, ambdues edats incloses) i don conformitat a les condicions generals incloses en aquest document.

Condicions Generals de les entitats adherides al Programa Carnet Jove Europeu a les Illes Balears

1. Tenen la consideració d’entitats adherides al Programa Carnet Jove a les Illes Balears les persones físiques i entitats públiques o privades que vulguin tenir-la i que desenvolupin la seva activitat a l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La condició d’entitat adherida al Programa Carnet Jove s’adquireix mitjançant la subscripció del document d’adhesió corresponent a l’Institut Balear de la Joventut. Aquest document té una vigència inicial de dos anys des del dia de la subscripció. A partir dels dos anys, quedarà prorrogat automàticament per períodes successius del mateix termini, excepte en el cas que l’entitat adherida o l’organisme promotor del Programa interposin la denúncia corresponent amb una antelació de dos mesos a la data de venciment.

3. Les entitats adherides han de fixar lliurement tant el descompte com el tipus de servei, prestació o producte que ofereixen a les persones posseïdores del Carnet Jove. No obstant això, amb caràcter general, els descomptes i les contraprestacions no poden ser inferiors a una reducció del 5 % de les tarifes normals.

4. Les entitats adherides han de fer constar en els seus elements publicitaris i de difusió (llocs web i xarxes socials inclosos) la condició d’entitat adherida al Programa i fer ús de les imatges, els eslògans i els adhesius que els faciliti de franc l’Institut Balear de la Joventut, i col·locar-los obligatòriament a la vista del públic tant en els seus establiments com en els llocs web i xarxes socials.

5. Els descomptes o els beneficis atorgats per les entitats adherides a les persones titulars del Carnet Jove no donen lloc, en cap cas, a una contraprestació econòmica per part dels organismes promotors del Programa.

6. L’entitat adherida al Programa Carnet Jove a les Illes Balears ha de comunicar a l’Institut Balear de la Joventut qualsevol alteració de la declaració d’adhesió al Programa.

7. L'Institut Balear de la Joventut, publicarà els d'avantatges i descomptes d’aquesta adhesió als canals de comunicació de Carnet Jove Europeu per donar a conèixer l’entitat adherida i els beneficis que aporta a les persones joves mitjançant aquest document. Així mateix, l'Institut Balear de la Joventut es reserva el dret de no acceptar els descomptes o avantatges que, pel seu contingut i per les seves característiques, no s'ajustin als objectius del Programa del Carnet Jove.