Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2023

L’Institut Balear de la Joventut ha convocat el Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2023 amb la finalitat d’augmentar el coneixement i la conscienciació respecte del medi ambient pel que fa a la mobilitat sostenible i l’incentiu de mesures responsables.

 

Destinataris

 1. Centres educatius. Els centres d’educació secundària, batxillerat i formació professional; públics, concertats, privats, municipals o estrangers reconeguts per la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears. En aquest cas, els grups participants han d’estar formats per joves alumnes de 12 a 30 anys i els seus professors.

 2. Joves. Les persones físiques de 18 a 30 anys titulars del Carnet Jove de les Illes Balears, tant individualment com formant una agrupació de persones físiques sense personalitat jurídica. En aquest darrer cas, un membre de l’agrupació ha de representar la resta.

 

Modalitats

 1. Centres educatius

 2. Joves

 

Premis

Els premis de la modalitat de centres educatius són els següents:

— Un primer premi dotat amb un import de 2.000 €, amb els imposts inclosos, que s’ha d’atorgar al millor vídeo.

— Un segon premi dotat amb un import de 1.000 €, amb els imposts inclosos, que s’ha d’atorgar al vídeo més ben valorat després del primer premi.

— Dos tercers premis dotats amb un import de 500 € cada un, amb els imposts inclosos, que s’han d’atorgar als dos vídeos més ben valorats després del primer i el segon premis concedits.

Els premis de la modalitat de joves són els següents:

— Un primer premi dotat amb un import de 2.000 €, amb els imposts inclosos, que s’ha d’atorgar al millor vídeo.

— Un segon premi dotat amb un import de 1.000 €, amb els imposts inclosos, que s’ha d’atorgar al vídeo més ben valorat després del primer premi.

— Dos tercers premis dotats amb un import de 500 € cada un, amb els imposts inclosos, que s’han d’atorgar als dos vídeos més ben valorats després del primer i el segon premis concedits.

 

Condicions tècniques

Els vídeos que es presentin en aquest Certamen, a més de complir l’objecte de la convocatòria, han de ser originals i inèdits i han de tenir les característiques següents:

 • La durada dels vídeos no pot ser superior a 90 segons.

 • Els vídeos que participin en aquest Certamen poden ser:

a) Vídeos convencionals.

b) Stop-motion.

c) Slow-motion.

d) Animacions per ordinador.

e) Flashmobs.

f) Qualsevol altra fórmula que permeti la realització d’un vídeo.

 

En qualsevol cas, es poden presentar com a:

a) Anuncis.

b) Documentals.

c) Entrevistes.

d) Reportatges.

e) Notícies.

f) Qualsevol altra fórmula que es consideri adient per al compliment dels objectius del Certamen.

 • El format dels vídeos ha de ser preferiblement MP4 (16:9 horitzontal).

 • Els vídeos que contenguin un guió, han de ser en llengua catalana i poden estar subtitulats en català, en castellà o en anglès. Els vídeos que es subtitulin han de complir amb els requisits mínims de qualitat i homogeneïtat que estableix la norma UNE 153.010:2012 de Subtitulat per a persones sordes i persones amb discapacitat auditiva.

 • La música i les imatges que apareguin en els vídeos han de ser originals, tenir llicència de còpia pública adaptada que en permeti la reproducció d’acord amb aquestes bases o tenir un permís explícit de l’autor o propietari dels drets d’explotació.

 

Banc de vídeos

L’Institut Balear de la Joventut crearà un banc de vídeos, en un espai virtual, amb tots els vídeos finalistes i guanyadors del Certamen, que quedaran a disposició dels joves i de la societat en general amb l’objectiu d’incentivar-ne la difusió en pàgines web i xarxes socials per augmentar el coneixement i la conscienciació respecte del medi ambient en sentit ampli, així com de qualsevol subtema propi del camp, i incentivar mesures responsables.

 

Formulari de sol·licitud i documentació que s’ha de presentar

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria en qualsevol de les modalitats (centres educatius o joves) han de presentar :

- El formulari de sol·licitud de participació en la convocatòria, que recull les dades de les persones o dels centres participants, les relatives al vídeo i les declaracions responsables.

Model 1

- El vídeo en format MP4 que es presenta en aquest Certamen.

Fitxa tècnica del vídeo

- El document d’autorització de captació i ús d’imatge de totes les persones que apareixen al vídeo.

Model 2 Adult

Model 2 Menor

-En la modalitat de joves, en el cas de les agrupacions de persones, l’annex per a agrupacions

de persones físiques.

Annex agrupació de persones físiques

- En la modalitat de centres educatius, una fotocòpia del NIF.

- En la modalitat de centres educatius, un document que acrediti que la persona física que signa la sol·licitud exerceix la representació del centre, si escau.

 

Lloc de presentació de les sol·licituds i terminis

Les persones i les entitats interessades que compleixin els requisits que determina aquesta convocatòria poden presentar les sol·licituds al llarg del termini d’inscripció i de presentació de la documentació especificada en aquestes bases, que finalitza el 30 de març de 2023.

Les persones físiques i les agrupacions de persones físiques:

 • Presencialment, a l’Àrea del Carnet Jove de l’Institut Balear de la Joventut, al carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma. L’horari de registre és de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores.

 • Presencialment, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local, adreçats a l’Àrea del Carnet Jove de l’Institut Balear de la Joventut.

 • Telemàticament, mitjançant el Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat, al qual es pot accedir a través de l’enllaç <https://rec.redsara.es/registro>, amb la sol·licitud específica del procediment adjunta, disponible a la Seu Electrònica de la CAIB, signada electrònicament. Per poder fer ús del REC, es requereix un certificat digital o DNI electrònic.

Els centres educatius han de presentar la documentació telemàticament, mitjançant el Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat, al qual es pot accedir a través de l’enllaç <https://rec.redsara.es/registro>, amb la sol·licitud específica del procediment adjunta, disponible a la Seu Electrònica de la CAIB, signada electrònicament. Per poder fer ús del REC, es requereix un certificat digital o DNI electrònic. En el cas que no ho facin, se’ls requerirà que presentin la documentació per aquesta via i es considerarà com a data de presentació la de l’esmena.

 Bases de la convocatòria