Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020

Ja podeu consultar el llista provisional de sol·licituds admeses i excloses del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020.

https://www.carnetjoveillesbalears.org/ca/sorteig/certamen-de-video-de-medi-ambient-carnet-jove-2020

A l’apartat 12 punt 4 de les Bases de la convocatòria del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020 s’estableix que, en haver finalitzat el termini per presentar els formularis de sol·licitud, s’ha de fer pública la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria ,en la qual s’ha d’expressar la causa de l’exclusió per a cada inscripció, si escau.

Els sol·licitants amb inscripcions excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest llistat, per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius. Si no s’esmenen les deficiències dins aquest termini, les inscripcions quedaran excloses de la convocatòria de manera definitiva.

El termini per esmenar i aportar la documentació que calgui finalitzarà el dia 20 de maig de 2021.