Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020

ACTUALITZACIÓ (16/06/2021)

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdfResolució de concessió de premis en relació a la convocatòria del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020

 

ACTUALITZACIÓ (01/06/2021)

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdfProposta de resolució provisional de concessió de premis en relació a la convocatòria del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020

 

ACTUALITZACIÓ (25/05/2021)

 03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdfResolució de sol·licituds admeses i excloses del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020

 03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdfLlistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses del Certamen de Vídeo de Medo Ambient Carnet Jove 2020

 

NOTA (06/05/2021)

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020

A l’apartat 12 punt 4 de les Bases de la convocatòria del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020 s’estableix que, en haver finalitzat el termini per presentar els formularis de sol·licitud, s’ha de fer pública la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria ,en la qual s’ha d’expressar la causa de l’exclusió per a cada inscripció, si escau.

Els sol·licitants amb inscripcions excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest llistat, per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius. Si no s’esmenen les deficiències dins aquest termini, les inscripcions quedaran excloses de la convocatòria de manera definitiva.

El termini per esmenar i aportar la documentació que calgui finalitzarà el dia 20 de maig de 2021.

 

NOVETAT

S'amplia el termini d’inscripció i de presentació de la documentació en el Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020 fins al 15 d'abril de 2021.

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut 16 de febrer de 2021 per la qual s’aprova l’ampliació del termini d’inscripció i de presentació de la documentació en el Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020.

 

L’Institut Balear de la Joventut ha convocat el Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020 amb la finalitat principal de contribuir a augmentar el coneixement i la conscienciació respecte del medi ambient en sentit ampli, així com del canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i d’altres, i incentivar mesures responsables.

 

Destinataris

Els destinataris d’aquesta convocatòria són els següents:

 • Els centres d’educació secundària, batxillerat i formació professional; públics, concertats, privats, municipals o estrangers, reconeguts per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears. En aquest cas, els grups participants han d’estar formats per joves de 12 a 30 anys.

 • Les persones físiques, residents a les Illes Balears de 18 a 30 anys, tant individualment com formant una agrupació de persones físiques sense personalitat jurídica. En aquest darrer cas, un membre de l’agrupació ha de representar la resta.

 • Associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el cens corresponent del Servei de Joventut de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears. En aquest cas, els grups participants han d’estar formats per joves de 12 a 30 anys.

 

Premis

Es concediran un màxim de sis premis amb dotació econòmica als millors vídeos presentats en el Certamen.

- Primer premi dotat amb 2.500 €, s’atorgarà al millor vídeo.

- Dos segons premis dotats amb 1.000 € cada un, s’atorgaran als dos vídeos més ben valorats després del primer premi.

- Tres tercers premis dotats amb 500 € cada un, s’atorgaran als tres vídeos més ben valorats després del primer i dels segons premis.

 

Banc de vídeos

L’Institut Balear de la Joventut crearà un banc de vídeos, en un espai virtual, amb tots els vídeos finalistes i guanyadors del Certamen, que quedaran a disposició dels joves i de la societat en general amb l’objectiu d’incentivar-ne la difusió en pàgines web i xarxes socials per augmentar el coneixement i la conscienciació respecte del medi ambient en sentit ampli, així com de qualsevol subtema propi del camp, i incentivar mesures responsables.

 

Condicions tècniques

Els vídeos que es presentin en aquest Certamen, a més de complir l’objecte de la convocatòria, han de ser originals i han de tenir les característiques següents:

 • La durada dels vídeos no pot ser superior a 2 minuts ni inferior a 20 segons.

Els espots que participin en aquest Certamen poden ser:

 1. Vídeos convencionals

 2. Qualsevol altra fórmula que permeti la realització d’un vídeo

 3. Flashmobs

 4. Animacions per ordinador

 5. Slow-motion

 6. Stop-motion

En qualsevol cas, es poden presentar com a:

 1. Anuncis

 2. Documentals

 3. Notícia

 4. Reportatge

 5. Entrevista

Qualsevol altra fórmula que es consideri adient per al compliment dels objectius del Certamen.

 • El format dels vídeos ha de ser preferiblement MP4 (16:9 horitzontal).

 • Els vídeos que contenguin un guió, han de ser en llengua catalana i poden estar subtitulats en català, en castellà o en anglès.

 • La música i les imatges que apareguin en els vídeos han de ser originals, tenir llicència de còpia pública adaptada que en permeti la reproducció d’acord amb aquestes bases o tenir un permís explícit de l’autor o propietari dels drets d’explotació. Els vídeos que facin servir música o imatges subjectes a drets d’autor sense els permisos que corresponguin podran ser eliminats del procés de selecció.

 

Sol·licituds i presentació dels vídeos

Per tal de participar en aquesta convocatòria haureu de presentar la documentació següent:

  - El formulari de sol·licitud, que recull les dades de la persona o la persona representant de l’agrupació, les relatives al vídeo i les declaracions responsables.

Model 1

 - El vídeo en format MP4 que es presenta en aquest Certamen

Instruccions per a l'enviament del vídeo.

 - El document d’autorització de captació i ús d’imatge.

Model 2 Adult

Model 2 Menor

 - En el cas de les agrupacions de persones, el poder de representació.

Model 3

 - En el cas dels centres d’educació secundària, batxillerat i formació professional, així com les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, també hauran de presentar una fotocòpia del NIF de l’entitat, una fotocòpia dels estatuts de l’entitat (si escau), l’acreditació de la inscripció de l’entitat i dels estatuts actualitzats en el registre corresponent (si escau) i un document que acrediti que la persona física exerceix la representació de l’entitat (si escau).

 

Termini d’inscripció

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada acaba el 15 d'abril de 2021. (Consultau a les bases les formes de presentació). La presentació telemàtica s'haurà de tramitar a través de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de 27 d'octubre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020 i se n'estableixen les bases.