Resolució de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria dels Premis Carnet Jove d'Autoocupació i ajudes per iniciar l'activitat.

Ja podeu consultar la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria dels Premis Carnet Jove d'Autoocupació i ajudes per iniciar l'activitat.

Les persones interessades disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució per esmenar les deficiències detectades, per aportar els documents preceptius, o per formular les al·legacions que estimin oportunes.

03 Llistat provisional admesos i exclosos (Resolució).pdf Resoluci%C3%B3%20llista%20provisional%20de%20sol%C2%B7licituds%20admeses%20i%20excloses_0.pdf